Autobusy i inne pojazdy - regulamin 75% ceny oszacowania 21-08-2017

Sygn. akt XI GUp 306/16

‹

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

‹

 1. Przedmiotem sprzedaż są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania.

 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

75% ceny oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTU03KP

Autosan A09.09L Tramp

2006

39 000,00 zł

Dobry

2

PTU H766

Autosan A09.09L

2001

16 875,00 zł

Dobry

3

PTUE350

Autosan A10.10M.08

2000

8 625,00 zł

Średni

4

PTUY953

Autosan H10.10.02

1996

14 250,00 zł

Średni

5

PTUX425

Autosan H10.10.02

1997

15 000,00 zł

Średni

6

PTU50AG

Autosan H10.10.02

1996

14 250,00 zł

Średni

7

PTUU982

Autosan H9.21

1991

7 785,00 zł

Średni

8

PTUN958

Autosan H9.21

1991

6 750,00 zł

Średni

9

PTUX988

Autosan H9.21

1991

7 875,00 zł

Średni

10

PTU90AA

Autosan H10.10

1995

13 500,00 zł

Średni

11

PTUJ987

Autosan H9.21.41

1994

8 850,00 zł

Średni

12

PTUU969

Autosan H9.21.41

1995

8 625,00 zł

Średni

13

PTUJ967

Autosan H9.21.41

1994

7 650,00 zł

Średni

14

PTU83AE

Autosan H9.21.41

1994

9 525,00 zł

Średni

15

PTUX449

IVECO Cacciamali 65C Thesi

2002

15 525,00 zł

Średni

16

PTUK896

IVECO Cacciamali 59E12 Thesi

2000

14 250,00 zł

Średni

17

PTUL054

Jelcz T 120

1993

14 760,00 zł

Średni

18

PTUCS10

MAN A 20

1997

25 500,00 zł

Średni

19

PTU37XX

Mercedes-Benz O350

1995

43 125,00 zł

Średni

20

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

13 125,00 zł

Średni

21

PTUWC33

Setra S 315

1995

26 625,00 zł

Średni

22

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

28 500,00 zł

Dobry

23

PK67449

Solbus ST11

2009

161 250,00 zł

Uszkodzony

24

PTUH408

Volkswagen LT 35

1998

8 994,40 zł

Średni

25

PTULV64

STAR 266 - pogotowie techniczne

1988

9 000,00 zł

Średni

26

PTUAJ01

Renault Megane Grandtour

2004

3 000,00 zł

Uszkodzony

27

KMK9274

Citroen C 15

1997

968,65 zł

Średni

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż 75% ceny oszacowania każdej z ruchomości;

 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 08.09.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy).

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.09.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

 2. Każda z ofert winna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,

 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,

 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż 75% ceny oszacowania,

 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,

 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,

 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,

 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,

 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,

 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,

 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.

 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.

 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.

 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w tygodniku “Echo Turku” w dniu 23.08.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.


Przetargi
 Aktualne
Autobusy, wyposażenie warsztatu, urządzenia biurowe, kasy biletowe i fiskalne, zapasy magazynowe - REGULAMIN AKTUALNY 04-01-2018
Wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni, zapasy magazynowe, wyposażenie biurowe, kasy fiskalne i biletowe 10-11-2017
AUTOBUSY 10-11-2017
Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, wyposażenie biur, kasy fiskalne 25-10-2017
AUTOBUSY I POJAZDY - 30% CENY OSZACOWANIA 20-10-2017
Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, wyposażenie biur, kasy fiskalne 26-09-2017
Autobusy i inne pojazdy 25-09-2017
Urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, zapasy magazynowe, wyposażenie biur - regulamin 75% ceny oszacowania 21-08-2017
Autobusy i inne pojazdy - regulamin 75% ceny oszacowania 21-08-2017
REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI - ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości 01-08-2017
  Wszystkie
       Strona główna
  Strona główna   
Firma     Oferta     Rozkład jazdy     Oferty turystyczne     Przetargi     Aktualności     Biuletyn Informacji Publicznej     Kontakt     

Warning: Smarty error: unable to read resource: "file:../online24/templates/copyright_online24.tpl" in /home/users/pksturek/libs/Smarty.class.php on line 1149

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.